ALGEMENE VOORWAARDEN

Considerans 

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld om duidelijkheid te scheppen over de rechten en plichten van partijen ten aanzien van de te verrichten en af te nemen diensten, huur en projecten, voortvloeiend uit de overeenkomst welke verband houdt of houden met Tom De Bruyn en of gelieerde rechtspersonen, hierna te noemen ‘Mount Leon’.

 

Algemene gedeelte

 

Artikel 1 Definities

 1. “Algemene Voorwaarden” zijn deze algemene voorwaarden van Mount Leon, versie september 2022
  b. “Pbm” zijn persoonlijke beschermingsmiddelen;
  c. “Deelnemer” is een natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan, of gebruik maakt van een dienst.
  d. “Prijs” is de prijs voor de dienst zoals overeengekomen onder de Overeenkomst;
  e. “Dienst” of “Diensten” zijn alle werkzaamheden en diensten die Mount Leon onder de Overeenkomst verleent en/of zal verlenen;
  f. “Documentatie” zijn de tekeningen, (technische) specificaties, ontwerpen, berekeningen, plannen risico-inventarisaties, prototypes en andere documenten, die door wie dan ook ter beschikking (zullen) worden gesteld met betrekking tot en/of in verband met het Project en/of het Werk;
  g. “Extreme (weers)omstandigheden” is een omstandigheid die de afgelopen 30 jaar nog niet eerder voorkwam binnen het gebied waar de dienst wordt uitgevoerd.
  h. “Huur” is de huur van het Materieel en/of Personeel onder de Overeenkomst;
  i. “Locatie” is de plaats waar Mount Leon haar werkzaamheden zal uitvoeren en/of waar de Diensten verleend zullen worden;
  j. “Werk” is het werk waaromtrent de dienst verleend wordt, of zaken die op enige andere wijze ter beschikking zijn gesteld aan Mount Leon.
  k. “Opdrachtgever” is de partij die de Diensten van Mount Leon afneemt, of die voornemens is dat te doen. Opdrachtgever kan tevens Deelnemers zijn.
  l. ” Mount Leon ” is de werknaam Onder Firma ‘Tom De Bruyn’, gevestigd te Maanstraat 54, 2500 Lier Belgiëen geregistreerd bij de kruispuntbank onder het nummer BE 0639.795.370.
  m. “Partij” is Mount Leon of de Opdrachtgever;
  n. “Partijen” zijn Mount Leon en de Opdrachtgever gezamenlijk;
  o. “Wijzigingsopdracht” is een opdracht van de Opdrachtgever aan Mount Leon voor aanpassingen en/of aanvullingen en/of verlengingen van de dienst.
  p. “c.q.” In welk geval

Artikel 2 Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Mount Leon gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en een verrichte feitelijke- en rechtshandelingen. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is gratis te downloaden op de website www.mountleon.com/algemene-voorwaarden.
b. Deze Algemene voorwaarden bestaan uit een Algemeen gedeelte en Bijzonder gedeelte I voor het geven van trainingen en begeleiden van recreatieve activiteiten. Het algemene gedeelte bestaat uit de artikelen 1 tot en met 22 van deze Algemene voorwaarden. Omvatten de aanbiedingen of de gesloten overeenkomsten tevens of uitsluitend het geven van trainingen en begeleiden van recreatieve activiteiten, dan zijn naast het Algemene gedeelte de bepalingen uit het Bijzondere gedeelte I ‘trainingen en recreatieve activiteiten’, zoals bedoeld in de artikelen 23 tot en met 27 van toepassing.
c. In geval van tegenstrijdigheid tussen het Bijzondere gedeelte I en het Algemene gedeelte -en voor zover deze elkaar niet kunnen completeren- prevaleren de bepalingen uit het van toepassing zijnde Bijzondere gedeelte I. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden zoals vastgesteld in de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, dan prevaleren de voorwaarden zoals vastgesteld in de overeenkomst.
d. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige in deze algemene voorwaarden genoemde bepalingen volledig van kracht. Partijen zullen in zo’n geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen wordt nagestreefd.

Artikel 3. Aanbod en aanvaarding
a. Elk aanbod van Mount Leon is vrijblijvend. De overeenkomst komt tot stand door een aanbod en aanvaarding daarvan.
b. Een door Mount Leon verstuurde offerte is tot 14 dagen na verzending geldig.
c. Iedere offerte en/of elke aanbieding is gebaseerd op een uitvoering door Mount Leon onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 4. Prijs
a. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, boetes en/of dwangsommen en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
b. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Overeenkomst is de prijs gebaseerd op uitvoering op normale werkuren per dag en/of per week en onder normale omstandigheden en normale werkcondities die van toepassing zijn in het land waar het Materieel wordt gebruikt en/of de Diensten worden verleend.
c. Een stijging van kostprijsbepalende factoren, die na het sluiten van de overeenkomst ontstaan, mogen door Mount Leon worden doorgerekend aan Opdrachtgever. Dit mag echter alleen als de opdracht ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.
d. In geval van een Gewijzigde opdracht zal Mount Leon aan Opdrachtgever het volgende aanvullend in rekening brengen; de kosten van alle wijzigingen, aanvullingen en/of verlengingen van, of op de Overeenkomst als gevolg van de Gewijzigde opdracht. Wanneer er geen eenheidsprijzen zijn afgesproken, of als de specifieke eenheidsprijzen niet van toepassing zijn, dan zal de vergoeding naar redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
a. Mount Leon zal ervoor zorgdragen dat zij de deskundigheid, de kwalificaties en de vereisten bezit zoals deze in de wetgeving en in de Overeenkomst zijn beschreven. Mount Leon zorgt er ook voor dat zij volledig gekwalificeerd is om de werkzaamheden te verrichten zoals aangegeven in de Overeenkomst.
b. Het staat Mount Leon vrij de door haar ingezette personen te laten vervangen door een ander. De Opdrachtgever mag een vervanger alleen weigeren als de vervanger niet kan aantonen dat deze bepaalde objectieve en relevante kwalificaties niet bezit. In geval van vervanging blijft Mount Leon ook tijdens de vervanging verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.
c. Als de door Mount Leon ingeschakelde personen buiten de Overeenkomst worden aangesproken over de werkzaamheden of diensten, waarvoor deze door Mount Leon werden ingezet, is ook namens hen bedongen dat zij zich op; uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid, en het toepasselijk recht en jurisdictie van deze Algemene Voorwaarden kunnen beroepen.
d. Mount Leon zal tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent het resultaat van de opdracht opvolgen. Verder zal Mount Leon bij het uitvoeren van de overeenkomst waar mogelijk rekening houden met de redelijke wensen van Opdrachtgever, mits dit naar haar oordeel bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
e. Binnen de in het vorige lid gestelde grenzen is Mount Leon vrij haar werkzaamheden naar eigen inzicht in te (laten) richten en uit te (laten) voeren.
f. Mount Leon neemt bij het aangaan van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en verplicht zich de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit te voeren.
g. Wanneer Mount Leon zaken inkoopt ten behoeve van de opdracht, dan wordt deze inkoop volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever verricht. De (in/verkoop-) voorwaarden van de oorspronkelijke verkoper -met name voor wat betreft de garantie- zijn back to back van toepassing op de overeenkomst tussen Mount Leon en haar Opdrachtgever.
h. Mount Leon en de door haar ingeschakelde derden zijn nooit verplicht, instructies en/of aanwijzingen op te volgen -van welke Partij dan ook- als naar haar oordeel dit onveilig is en/of potentieel gevaarlijk is voor het leven of eigendommen. Mount Leon is niet aansprakelijk en is geen schadevergoeding verschuldigd als gevolg van het niet opvolgen op grond van dit lid.

Artikel 6. Betaling
a. De factuur dient te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Alleen wanneer dit in de overeenkomst is vastgelegd, geldt een andere betalingstermijn, of factuurfrequentie. Zo kan het zijn dat Mount Leon met de Opdrachtgever afspreekt dat zij elke maand een factuur verstuurt, met de inzet van de werkzaamheden van de afgelopen maand. Mount Leon mag ook eerder, of later deelfacturen sturen.
b. Betaling wordt gedaan via bankovermaking.
c. Wanneer niet wordt voldaan aan de onder art. 6 lid a genoemde betalingstermijn, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Mount Leon mag in zo’n geval de aanvang van haar werkzaamheden opschorten en bovendien al haar rechten gebruiken om haar vordering te innen. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever bovendien een rente verschuldigd van, 8% per kalendermaand, of gedeelte van een kalendermaand waarin Opdrachtgever in verzuim verkeert. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van de wettelijk vastgestelde schijven, zelfs bij toekenning van respijt.
d. Opdrachtgever is, tenzij Mount Leon hiervoor toestemming heeft gegeven, niet gerechtigd bedragen te verrekenen.
e. Bij beëindiging van de overeenkomst zal Mount Leon haar eindafrekening opmaken van de door haar reeds verrichte werkzaamheden. Alle in dit artikel genoemde bepalingen zijn onverminderd van toepassing.
f. Wanneer er meer Opdrachtgevers bij de overeenkomst zijn betrokken, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de facturen.
g. Betalingen van Opdrachtgever aan Mount Leon mag nooit afhankelijk zijn van het ontvangen van betalingen van derden, waaronder begrepen de opdrachtgever van Opdrachtgever. In ieder geval ontslaat dit Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting jegens Mount Leon.
h. In geval van geheel of gedeeltelijke betalingsverzuim door Opdrachtgever komen alle kosten en uitgaven (waaronder begrepen alle kosten van rechtskundige bijstand, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), die door Mount Leon worden gemaakt met betrekking tot het incasseren van het verschuldigde bedrag, voor rekening van Opdrachtgever.
i. Mount Leon is gerechtigd goederen van Opdrachtgever bij haar te houden, totdat Opdrachtgever de vordering volledig heeft voldaan, of conveniërende zekerheid heeft gesteld. Dit heeft Mount Leon om zekerheid te hebben voor de voldoening van al hetgeen Mount Leon van Opdrachtgever (uit hoofde van de Overeenkomst) te vorderen heeft. Het recht tot retentie heeft de Mount Leon ook in het geval Opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) van toepassing is geworden of surseance van betaling heeft aangevraagd.

Artikel 7. Documentatie en Gegevens
a. Opdrachtgever is verplicht om alle gegevens, zulks niet beperkt tot informatie, kennis, (technische) documentatie en wijzigingen, waarvan Mount Leon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst, compleet, op eerste verzoek, en tenminste tijdig en kosteloos aan Mount Leon te verstrekken. Voorgaande geldt ook als de gegevens van een derde afkomstig zijn. Onder tijdig wordt in ieder geval verstaan, 8 dagen voor aanvang van de mobilisatie.
b. Opdrachtgever garandeert de juistheid en volledigheid van voornoemde documentatie en gegevens. Mount Leon is op geen enkele wijze aansprakelijk hieromtrent. Opdrachtgever vrijwaart Mount Leon voor alle gevolgen die voortvloeien uit de onnauwkeurigheid, onjuistheid en onvolledigheid van de door of namens Opdrachtgever beschikbaar gestelde documentatie en gegevens. Alleen indien uitdrukkelijk in de overeenkomst is bepaald zal Mount Leon de door of namens Opdrachtgever aangeleverde Documentatie controleren op fouten, omissies en/of onduidelijkheden. Dit geldt dan ook alleen voor zover dit valt binnen de normale bedrijfsactiviteiten en de professionele deskundigheid van Mount Leon. Opdrachtgever blijft echter altijd volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van fouten, omissies en/of onduidelijkheden in deze Documentatie.
c. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Mount Leon zijn verstrekt, heeft Mount Leon het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de als dan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Mount Leon ter beschikking heeft gesteld. Alleen als de Opdrachtgever dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden teruggegeven. De bescheiden worden niet teruggegeven als er sprake is van een situatie zoals bedoeld onder artikel 6 lid i.

Artikel 8. Algemene verplichtingen van de Partijen
a. Tenzij expliciet anders overeengekomen, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor en zal Opdrachtgever zorgdragen voor het verkrijgen van alle vergunningen, licenties, afzettingen en andere goedkeuringen en maatregelen, die nodig zijn voor de Dienst en de Locatie.
b. De Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de Locatie goed toegankelijk is, dat het Materieel en Personen behoorlijk en veilig kunnen worden gemobiliseerd en dat de Diensten kunnen aanvangen op de overeengekomen datum en kunnen worden uitgevoerd zonder onderbreking of belemmering. Met name dient Opdrachtgever er voor zorg te dragen dat geen onbevoegde personen of goederen zich binnen de afzetting bevinden.
c. Opdrachtgever zal Mount Leon vrijwaren, verdedigen en schadeloosstellen tegen alle vorderingen, eisen, acties en procedures die tegen Mount Leon en/of haar ondergeschikten en/of haar onderaannemers worden geclaimd of ingediend. Dit als het gaat om enig(e) gebeurtenis, verlies, kosten, boetes of schade voor welke Opdrachtgever verantwoordelijk is volgens dit artikel.
d. Opdrachtgever zal handelen in overeenstemming met alle regels, regelingen, voorschriften en maatregelen met betrekking tot veiligheid, milieu, gezondheid en werkomstandigheden. De Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de werkomstandigheden op de Locatie (in het bijzonder met betrekking tot veiligheid en gezondheid) goed en volledig in overeenstemming zijn met de vereiste maatstaven en volledig in overeenstemming zijn met de plaatselijke regelgeving, voorschriften, en/of andere vereisten en instructies van overheden en/of andere autoriteiten. Het is de uitdrukkelijke verplichting van de Opdrachtgever om ervoor te zorgen dat er -tijdens de uitvoering van de werkzaamheden- zich geen onbevoegde personen en materialen onder en /of boven de werkzaamheden van Mount Leon bevinden.
e. Mount Leon zal er op toezien door haar ingeschakelde medewerkers / Onderaannemers een basisset CEgekeurmerkt en ISO/EN-genormeerde kleding en pbm gebruiken. Onder een basisset pbm wordt verstaan:
– Helm
– Handschoenen
– Veiligheids(zonne)bril
– Werkschoenen.
– Harnas
Opdrachtgever is verplicht om alle door Mount Leon ingeschakelde medewerkers CEgekeurmerkt en ISO/EN-genormeerde, doelmatige en passende projectspecifieke kleding en pbm kosteloos ter beschikking te stellen, zoals maar niet beperkt tot: – zwemvesten, – speciale helms, – val-, klim- en integraalgordels/harnas inclusief goedgekeurde touwen, kettingen en karabiners etc, overalls met speciale coating. Mount Leon zal erop toezien dat de pbm op de juiste manier worden gebruikt en bij -niet of niet correct gebruik- maatregelen nemen.
f. Opdrachtgever zal de structurele integriteit van het werk waaromtrent de dienst verleend wordt, waaronder de geschiktheid van het werk voor de gehanteerde methode tijdens de werkzaamheden garanderen. Mount Leon zal niet verantwoordelijk zijn voor de structurele integriteit van het werk waaromtrent de dienst verleend wordt en voor de geschiktheid van het werk voor de gehanteerde methode.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
a. Indien Mount Leon aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
b. In alle gevallen heeft Mount Leon slechts een inspanningsverplichting. Mount Leon zal naar beste weten en kennis handelen. Een verbintenis zal alleen als resultaatsverbintenis gelden indien dit schriftelijk is overeengekomen. Alle handelingen en werkzaamheden waaronder begrepen het verstrekken van adviezen zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever, tenzij anders bepaald.
c. Mount Leon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Mount Leon is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.
d. Indien Mount Leon aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Mount Leon beperkt tot maximaal 1 maal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de opdracht langer dan een halfjaar doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat Mount Leon in het kader van de opdracht in de laatste maand vóór het ontstaan van de schade van Opdrachtgever heeft ontvangen. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Mount Leon te allen tijde beperkt tot € 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro)
e. Mount Leon is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade. Dit voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Mount Leon aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Mount Leon toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
f. Mount Leon is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Hiermee wordt ook bedoeld gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
g. Opdrachtgever vrijwaart Mount Leon tegen alle aanspraken van derden, en zal Mount Leon de kosten vergoeden die zij maakt of zal maken in verband met het verweer tegen dergelijke aanspraken van derden, die verband houden met dan wel voortvloeien uit door Mount Leon verrichte werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst(en) met Opdrachtgever.
h. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Mount Leon en de door Mount Leon bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken hulppersonen 1 jaar.
i. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Mount Leon.

Artikel 10. Verzekeringen
a. Mount Leon zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst een aansprakelijkheidsverzekering sluiten en aanhouden met een dekking van EUR 2.500.000,- (twee miljoen vijfhonderdduizend Euro) per gebeurtenis terzake van zaakschade en letsel veroorzaakt door enig handelen of nalaten van Mount Leon. Deze verzekering zal enkel kunnen worden aangesproken als Mount Leon aansprakelijk is onder deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst.
b. Opdrachtgever garandeert zorg te dragen dat Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst en de uitvoering van de Dienst / gedurende het project de volgende verzekeringen zal sluiten en aanhouden: – een primaire transport-, CAR- (Construction All Risks), EAR- (Erection All Risk), Evenementen-, of vergelijkbare verzekering die tenminste adequate dekking geeft voor alle mogelijke materieel verlies en/of zaakschade en/of letsel. – een Allrisk verzekering (Wa + Casco + Werkrisico) voor het materieel van Opdrachtgever of de door zijn ingeschakelde derden. De verzekering dient dekking te bieden op de Locatie alsmede gedurende de diensten van Mount Leon buiten de Locatie inclusief het aan- en afreizen van Mount Leon en haar onderaannemers.
c. Partijen zullen verder alle verplichte wettelijke verzekeringen uitnemen die door de van toepassing zijnde wetgeving wordt voorgeschreven.
d. De verzekering genoemd in artikel 10.b zal in alle gevallen primair zijn ten opzichte van de verzekeringen van Mount Leon en haar onderaannemers. De verzekering zoals genoemd in artikel 10.b zal bepalen dat de verzekeraars afstand doen van elk recht van subrogatie jegens Mount Leon, haar onderaannemers, en diens werknemers en ondergeschikten. Mount Leon zal als medeverzekerde vermeld worden in de polis.
e. Iedere Partij zal, op eerste verzoek, aan de andere Partij een certificaat en/of ander deugdelijk bewijs verstrekken van het bestaan van de verzekering(spolissen) overeenkomstig de bepalingen van dit artikel
f. Wanneer Opdrachtgever vervoersfaciliteiten (o.a. helikopter, boot) regelt voor het aan boord brengen van Mount Leon en de door haar ingeschakelde personen naar de offshore basis, dan zorgt Opdrachtgever ook kosteloos voor alle relevante reis- en annuleringsverzekeringen ten bate van deze personen.
g. Wanneer Opdrachtgever vervoersfaciliteiten (o.a. auto, bestelwagen, skidoo, etc.) regelt voor het transport van Mount Leon en de door haar ingeschakelde personen naar de plaats van de opdracht, dan zorgt Opdrachtgever ook kosteloos voor alle relevante reis- en annuleringsverzekeringen ten bate van deze personen.

Artikel 11. Overmacht
a. Onder overmacht wordt verstaan: “omstandigheden, condities en/of gebeurtenissen, die niet door enige Partij kunnen worden beïnvloed, die plaatsvinden buiten de schuld of nalatigheid van enige Partij en die niet vermeden of verhinderd kunnen worden door het nemen van redelijke maatregelen, die tijdelijk of blijvend de uitvoering van enige verplichting (met uitzondering van betalingsverplichtingen) onder de Overeenkomst verhinderen, zoals vakbondstakingen, muiterij, quarantaine, epidemieën, oorlog (verklaard of niet verklaard), terrorisme, blokkades, embargo’s, oproer, demonstraties, opstanden, branden, en extreme weersomstandigheden en/of andere extreme spelingen van de natuur, mits geen oorzaak voor of bijdrage aan die gebeurtenissen is gegeven.”
b. In het geval dat de uitvoering van verplichtingen onder de Overeenkomst tijdelijk is verhinderd als gevolg van een overmachtfeit, dan zal het overmachtfeit slechts tot gevolg hebben dat de uitvoering van die verplichtingen (met uitzondering van betalingsverplichtingen) wordt uitgesteld. Dit feit zal niet gelden als een reden om de Overeenkomst niet na te komen.

Artikel 12. Vertraging en Opschorting
a. Elke Partij heeft het recht tijdelijk zijn uitvoering, of een gedeelte daarvan, op te schorten als de andere Partij in gebreke is met het vervullen van één of meer van zijn verplichtingen. Hiermee wordt ook bedoeld de betaling van enig verschuldigd bedrag, of als de andere Partij op een andere wijze in gebreke is. Opschorting mag dan plaatsvinden, zonder dat een aankondiging of ingebrekestelling nodig is.
b. Indien de aanvang en/of voortgang van de dienst wordt vertraagd en/of opgeschort als gevolg van een omstandigheid die niet is veroorzaakt door Mount Leon (waaronder onwerkbaar weer maar uitgezonderd overmachtfeiten zoals bepaald in artikel 11) zal Opdrachtgever verplicht zijn de aanvullende in rekening gebrachte directe interne en externe kosten van Mount Leon ten gevolge van de vertraging te vergoeden. De kosten zullen worden berekend conform de van toepassing zijnde eenheidsprijzen. Als er geen eenheidsprijzen bestaan, dan zal de vergoeding naar redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.
c. Als de aanvang en/of voortgang van de dienst wordt vertraagd en/of opgeschort als gevolg van een omstandigheid die is veroorzaakt door Mount Leon, dan zal Mount Leon niet aansprakelijk zijn voor enig(e) verlies, kosten of schade. Voorgaande tenzij in de Overeenkomst een gefixeerde schadevergoeding is overeengekomen. De gefixeerde schadevergoeding zal de enige (financiële) remedie zijn voor Opdrachtgever en de enige verplichting zijn van Mount Leon, in geval de aanvang en/of voortgang van de Diensten en/of Huur wordt vertraagd en/of opgeschort ten gevolge van een omstandigheid of omstandigheden die is veroorzaakt door Mount Leon.

Artikel 13. Ontbinding en beëindiging
a. Partijen hebben over en weer het recht de overeenkomst te beëindigen met in achtneming van de in dit artikel opgenomen bepalingen, waarbij opzegging altijd geschiedt tegen het einde van de maand.
b. Voor overeenkomsten met een onbeperkte termijn geldt een opzegtermijn van drie maanden, tegen het einde van de maand.
c. Voor overeenkomsten met in beginsel een beperkte termijn, maar die stilzwijgend zijn verlengd geldt eveneens een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van de maand, voorafgaand aan het einde van de verlengde termijn.
d. Overeenkomsten met een beperkte termijn zijn tussentijds niet opzegbaar.
e. Elke Partij zal gerechtigd zijn om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of te beëindigen, zonder rechterlijke tussenkomst of tussenkomst van arbiters, en zonder tot betaling van enige vergoeding aan de andere Partij gehouden te zijn, in elk van de volgende omstandigheden: – indien direct of indirect de (overwegende) zeggenschap van het bedrijf van de andere Partij wordt overgedragen aan een derde; – indien de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, of anderszins de vrije beschikking over zijn onderneming of zijn vermogen verliest, zonder dat enige voorafgaande kennisgeving nodig is;
f. Zowel Mount Leon als Opdrachtgever zijn gerechtigd, met inachtneming van een beëindigingtermijn van 10 (tien) werkdagen, om de Overeenkomst (gedeeltelijk) te beëindigen in geval van een omstandigheid of feit dat overmacht oplevert, zoals bepaald in artikel 11, en indien de uitvoering van de overeenkomst blijvend verhindert of tijdelijk verhindert voor een periode die naar verwachting tenminste 60 (zestig) dagen zal duren. Een dergelijke aanzegging tot beëindiging mag slechts worden gegeven nadat de desbetreffende omstandigheid die overmacht oplevert tenminste 30 (dertig) aaneengesloten dagen zal hebben voortgeduurd.
g. Alle kosten als gevolg van de beëindiging (waaronder maar niet beperkt tot demobilisatiekosten en, kosten en/of boetes die Mount Leon moet betalen aan derden) en een bedrag van 50% (vijftig procent) van de contractwaarde van de onuitgevoerde werkzaamheden die beëindigd zijn komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud
a. Wanneer Mount Leon onder de overeenkomst goederen heeft geleverd -daaronder begrepen adviesproducten- dan blijven deze goederen eigendom van Mount Leon totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Mount Leon gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
b. Het door Mount Leon geleverde, dat op grond van artikel 14 lid a onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag ook nooit als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om hetgeen dat onder het eigendomsvoorbehoud valt te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
c. De Opdrachtgever moet steeds al het mogelijk doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Mount Leon veilig te stellen. Als anderen beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan moet de Opdrachtgever Mount Leon daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen. De Opdrachtgever is dan ook verplicht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade en diefstal. De polis van deze verzekering moet de Opdrachtgever op eerste verzoek kosteloos aan Mount Leon ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering heeft Mount Leon het eerste recht op deze uitkering. In geval het nodig mocht zijn, belooft de Opdrachtgever hierbij om zijn medewerking te verlenen aan Mount Leon voor al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
d. Voor het geval Mount Leon haar in dit artikel genoemde eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Mount Leon en door Mount Leon aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Mount Leon zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 15. Geheimhouding en auteursrechten
a. Zowel Opdrachtgever als Mount Leon garanderen dat alle informatie, zoals, maar niet beperkt tot gegevens en know how, die van de andere partij ontvangen wordt, vertrouwelijk behandeld zal worden en geheim zal blijven. Voorgaande met uitzondering van de wettelijke verplichting tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.
b. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de in de vorige lid bedoelde informatie, al dan niet met inschakeling van derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mount Leon, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.
c. Mount Leon heeft het recht de door haarzelf opgestelde teksten, tekeningen, ontwerpen, beelden, opnames en andere producten, op een eigen device, of ander opslagmedium op te slaan, te gebruiken en te verwerken. Mount Leon zorgt er daarbij voor dat er geen directe of indirecte informatie over de natuurlijke- dan wel rechtspersoon wordt vrijgegeven.
d. Mount Leon behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Mount Leon heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
e. De door Mount Leon geleverde (technische) uitwerkingen -een en ander in de breedste zin van het woord, zoals maar niet beperkt tot offertes, projectplannen en risico-inventarisaties- zijn alleen bestemd voor de Opdrachtgever en voor de (technische) doelstellingen van de Opdrachtgever zelf. Niets van de door Mount Leon gemaakte producten, mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mount Leon -en anders dan waarvoor het gebruik bestemd isopenbaar worden gemaakt. Ook mag geen van de door Mount Leon gemaakte producten worden gewijzigd, verveelvoudigd; waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm. De Mount Leon geleverde producten en diensten mogen niet doorverkocht worden aan derden. Voorgaande geldt alleen niet als uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en voor zover het de doel en strekking van de opdracht niet voorbijgaat.
f. Opdrachtgever garandeert dat alle door hem aangeleverde informatie vrij is van auteursrechten en andere rechten. Mount Leon heeft geen onderzoekplicht en de volledige verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart en stelt Mount Leon volledig schadeloos voor claims van derden in deze.
g. Alle Documentatie is en blijft het eigendom van de Partij die het heeft verstrekt en alle intellectuele eigendomsrechten daarop behoren toe aan, en zullen blijven toebehoren aan de Partij die het heeft verstrekt aan de andere Partij. Een en ander onverminderd het recht van Mount Leon zoals bepaald in artikel 6 lid i.

Artikel 16. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
a. De Opdrachtgever is verplicht het (op)geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld, respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn opgeleverd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken moeten binnen 7 (zeven) dagen na (op)levering met een aangetekend schrijven aan Mount Leon worden gemeld. De melding zal een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek bevatten, zodat Mount Leon in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever moet Mount Leon in de gelegenheid stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Wanneer de Opdrachtgever zich niet houdt aan hetgeen in dit lid is genoemd, dan kan Mount Leon geen garanties meer geven en vervallen alle Opdrachtgever’s rechten.
b. Als de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Mount Leon opdracht gegeven heeft.
c. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen alle kosten die daardoor zijn ontstaan voor rekening van de Opdrachtgever.
d. Als de garantietermijn is afgelopen, dan komen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, voor rekening van de Opdrachtgever.
e. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Mount Leon en de door Mount Leon bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 17. Aanschaf van zaken
a. In geval van aanschaf van zaken door Mount Leon ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden, wordt de betreffende aanschaf volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever verricht. De (in/verkoop-) voorwaarden van de oorspronkelijke verkoper c.q. leverancier zijn back tot back van toepassing op de overeenkomst tussen Mount Leon en diens Opdrachtgever.

Artikel 18. Persoonsgegevens
a. Mount Leon zal alle inspanningen verrichten die redelijkerwijs van haar verwacht kan worden om persoonsgegevens vertrouwelijk te houden.
b. Opdrachtgever geeft Mount Leon voor een goede uitvoering van de verstrekte opdracht en/of voor zover nodig toestemming voor gebruik c.q. verwerking van zijn persoonsgegevens.
c. Tenzij Mount Leon zulks verplicht is op grond van de wet zullen geen persoonsgegevens aan derden worden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
d. Voor vragen over onder andere (het doel van) de registratie, het gebruik van de persoonsgegevens en/of voor het doorgeven van wijzigingen of voor het maken van bezwaar tegen (verder) gebruik of registratie van zijn persoonsgegevens dient Opdrachtgever c.q. de betrokkene zich schriftelijk te wenden tot het kantoor van Mount Leon te Bergschenhoek.

Artikel 19. Boetebeding
a. Wanneer Opdrachtgever in strijd handelt met het bepaalde in de artikelen 14 en 15 van deze algemene voorwaarden, is Opdrachtgever ten gunste van Mount Leon een boete verschuldigd voor een bedrag van € 10.000,– (zegge: tienduizend euro) voor iedere overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 10.000,– (zegge: tienduizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. De boete is gemaximeerd tot € 1.000.000,–. (zegge: één miljoen euro) De boete is onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 BW e.v. nodig is. Deze boete is verschuldigd bij zowel een toerekenbare als niet toerekenbare tekortkoming en onverminderd alle andere eventuele rechten of vorderingen van Mount Leon, daaronder in elk geval het recht van Mount Leon een volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 20. Evergreen clausule
a. Om ervoor te zorgen dat ook na het einde van de overeenkomst sommige bepalingen geldig blijven, is er op deze plek een evergreen clausule opgenomen. De bepalingen van de artikelen 14, 15 en 19 en 20 blijven ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht.

Artikel 21. Diversen
a. Mount Leon heeft het recht deze voorwaarden en de voorwaarden van de overeenkomst te wijzigen. Mount Leon zal Opdrachtgever daarvan schriftelijk via e-mail in kennis stellen. Opdrachtgever heeft alsdan het recht de overeenkomst binnen twee maanden na deze kennisgeving te beëindigen. Wanneer er binnen twee maanden geen reactie volgt wordt de wijziging als geaccepteerd gekwalificeerd en daarmee onherroepelijk.

Artikel 22. Toepasselijk recht en Jurisdictie
a. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, en alle nadere overeenkomsten die het gevolg daarvan zijn, waaronder begrepen geschillen met betrekking tot het bestaan, de geldigheid en/of de beëindiging ervan, worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd naar Belgisch recht.
b. Alle geschillen die ontstaan in verband met de Overeenkomst, of nadere overeenkomsten die het gevolg daarvan zijn, waaronder begrepen geschillen met betrekking tot het bestaan, de geldigheid en/of de beëindiging ervan, zullen met uitsluiting van andere gerechten aanhangig worden gemaakt bij de Rechtbank in België die jurisdictie heeft in de vestigingsplaats van Mount Leon.
c. Elke vordering jegens Mount Leon vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden.


Bijzondere gedeelte I Trainingen en Recreatieve activiteiten


Artikel 23. Huisregels

a. Deelnemers zijn verplicht alle bij de activiteit geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven.
b. Deelnemers dienen zich op de hoogte te stellen van alle geldende huisregels, zoals maar niet beperkt tot de geldende huisregels op locatie, op de dienst – al dan niet rechtstreeks geleverd door Mount Leon.
c. Deelnemers zijn verplicht -en Opdrachtgever dient erop toe te zien dat- deelnemers zich houden aan de huisregels geldend op locatie en van de partij die de dienst uitvoert. De partij die de dienst uitvoert kan zijn; Mount Leon, de door Mount Leon ingeschakelde derde en de principaal van Mount Leon, waarvoor Mount Leon bemiddelt.
d. Opdrachtgever is verplicht om ervoor te zorgen dat hij aan alle deelnemers voldoende, doelmatige en passende kleding, pbm, huidbescherming en schoeisel ter beschikking stelt. Opdrachtgever moet er eveneens op toezien dat deze middelen op de juiste manier wordt gebruikt en bij -niet of niet correct gebruik- maatregelen nemen.
e. De deelnemer is en blijft te allen tijde zelfverantwoordelijk voor de inschatting of hijzelf /zijzelf in voldoende geestelijke en lichamelijke conditie verkeerd om aan het desbetreffende onderdeel van de activiteit mee te doen.

Artikel 24. Gebruik materiaal en materieel van Opdrachtgever
a. Indien bij uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt van materieel en/ of materiaal dat toebehoort aan de Opdrachtgever of Deelnemer, garandeert Opdrachtgever zorgt te dragen voor een volledige cascoverzekering, alsmede een relevante aansprakelijkheidsverzekering (WAM- en werkrisico), die mede dekking biedt voor schade c.q. letsel aan de persoon die het materieel bedient/gebruikt. De verzekering biedt dekking tijdens activiteiten met opleidings en recreatieve doeleinden, zoals maar niet beperkt tot activiteiten waaromtrent de overeenkomst met Mount Leon is gesloten. Mount Leon wordt als verzekerde op de polis aangemerkt. Zowel Opdrachtgever als diens verzekeraar vrijwaren Mount Leon voor alle schade en aanspraken als gevolg van schade aan, met of door het materieel. Geen eigen risico is van toepassing. In alle gevallen gelden de onder dit artikel genoemde verzekeringen primair ten opzichte van andere verzekeringen,
b. Wanneer Opdrachtgever onder de overeenkomst handelt in de hoedanigheid van verhuurder, dan gelden de voorwaarden onder dit artikel onverminderd, waarbij Opdrachtgever ‘verhuurder’, en Mount Leon ‘huurder/opdrachtnemer’ dient te worden genoemd. Mutatis Mutandis.
c. Tenzij anders overeengekomen, zorgt Opdrachtgever voor de faciliteiten omtrent de training/ opleiding, zoals, maar niet beperkt tot:
a. beamer
b. locatie
c. lokaal
d. te gebruiken materiaal en materieel
e. doelmatige en adequate kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen voor de deelnemers, zoals bedoeld onder artikel 8 lid e
f. verteringen, consumpties

Artikel 25. Tussentijdse opzegging
a. Mount Leon heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien de Opdrachtgever of Deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie, huisregels en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft en wel in zodanige mate dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van Mount Leon niet kan worden gevergd dat de dienst wordt voortgezet.
b. Mount Leon kan een deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan een activiteit en ten aanzien van deze deelnemer de overeenkomst opzeggen. Indien de deelnemer ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan Mount Leon, of mededeelnemers bezorgt, dan wel de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt of op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu of de goede sfeer op bij de activiteit bederft.
c. Mount Leon heeft het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen indien naar het volledige discretionaire oordeel van Mount Leon de lichamelijke of geestelijke conditie van de deelnemer ongeschikt is voor (verdere) deelname aan een activiteit.
d. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst op grond van de in dit artikel genoemde grondslagen zal niet leiden tot geheel of gedeeltelijke creditering, althans, ontslaat dit Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting jegens Mount Leon. De Opdrachtgever en Deelnemer zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de opzegging voortvloeiende kosten.

Artikel 26. Annulering
a. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de afgenomen dienst te annuleren. Annulering kan tot 2 weken voorafgaand aan de initiële dienst. Echter, in geval van annulering dient de Opdrachtgever een vergoeding te betalen als volgt:
– Bij annulering van meer dan 2 maanden voorafgaand aan de uitvoering van de initiële dienst, verbeurt Opdrachtgever jegens Mount Leon een vergoeding van 15% van de totaalsom.
– Bij annulering van minder dan 2 maanden, maar meer dan 2 weken, voorafgaand aan de uitvoering van de initiële dienst, verbeurt Opdrachtgever jegens Mount Leon een vergoeding van 50% van de totaalsom.
– Bij annulering vanaf 2 weken voorafgaand aan de uitvoering van de initiële dienst, verbeurt Opdrachtgever jegens Mount Leon 100% van de totaalsom.
b. De annuleringsregel zoals bedoeld onder lid a van dit artikel is niet van toepassing op maatwerkactiviteiten. Annuleren van maatwerkactiviteiten is niet mogelijk.
c. Voortijdig vertrek van een deelnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst zal niet leiden tot geheel of gedeeltelijke creditering, althans, ontslaat dit Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting jegens Mount Leon.
d. In verband met reservering van capaciteit geldt er geen herroepingsrecht ten aanzien van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien. Voor alle door Mount Leon geleverde recreatieve activiteiten geldt dat dit een vrijetijdsbesteding is en is er bij overeenkomst een bepaald tijdstip of bepaalde periode van nakoming vastgelegd.

Artikel 27. Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst
a. Mount Leon heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel -naar haar keuze- geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van:
– te weinig deelnemers;
– weersomstandigheden, zoals maar niet beperkt tot: onweer, harde wind / storm, mist;
– gevaarlijke en onvoorziene situaties, zoals maar niet beperkt tot: gebrekkig materiaal, gebrekkige locatie, epidemie, natuurramp, ingrepen van overheden;
– overmachtssituaties en andere gewichtige omstandigheden.
b. Mount Leon zal de Opdrachtgever onverwijld en met opgave van redenen van de schorsing of ontbinding op de hoogte stellen.
c. In alle gevallen van opschorting of ontbinding van de overeenkomst, zal Mount Leon -als enige remedie, via het gebruikte communicatiekanaal- aan Opdrachtgever een alternatief aanbieden, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke overeenkomst wordt nagestreefd. Opdrachtgever heeft alsdan het recht dit alternatief te accepteren of af te wijzen.

Mount Leon

Maanstraat 54

2500 Lier

BE 0639 795 370

info@mountleon.com 
+32 485 58 03 50