Privacy Policy

Mount Leon, en daarvoor Snow Square, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Mount Leon, en daarvoor Snow Square, houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Mount Leon zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Mount Leon
Maanstraat 54
2500 Lier
info@mountleon.com
00324/855.803.50


Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Mount Leon verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Mount Leon; (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
 • Gebruik te maken van het platform
 • Om producten of goederen naar u te verzenden

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verzamelen, verwerken en opslaan:

• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit;

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verzenden van goederen door u aangekocht bij Mount Leon;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te staan. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijke toestemming voor geeft via schrijven of e-mail. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

 • Mount Leon let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders en voogden aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.
 • Mount Leon zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.
 • Mount Leon moedigt minderjarigen die het platform bezoeken aan, hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan Mount Leon door te sturen.
 • Mount Leon moedigt minderjarigen aan die zich wensen te registreren om het privacybeleid tezamen met hun ouders of voogden aandachtig te lezen alvorens zich op deze website te registreren.

Bewaartermijn

Mount Leon zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld.


Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

De gegevens kunnen worden gebruikt om de gebruiker op de hoogte te houden van aanbiedingen van Mount Leon (redactionele initiatieven, marktstudies, acties, nieuwsbrieven i.v.m. onze producten en diensten, en andere). De abonnee of gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten.

Bij elke communicatie via e-mail, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Mount Leon bewaart ook informatie in haar databanken die noodzakelijk is om bepaalde diensten zoals het online portefeuillebeheer aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen. Zo is online portefeuille-opvolging en soortgelijke dienstverlening maar mogelijk van zodra u de desbetreffende informatie invoert in onze databanken.


Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van andere bepalingen. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de sites van Gezondheid NV en de diensten die aangeboden worden is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd met uitsluiting van enige andere rechtbank.


Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Mount Leon van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.mountleon.com. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Wijziging privacy statement

Mount Leon kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 5 december 2018.
Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

 

*The privacy policy has been written in Dutch. At Mount Leon we are not responsible for any misunderstandings occurred by the auto translation made by our translate plugin. Neither are we responsible for misconceptions due to false translation of the privacy policy.

error: Content is protected !!